Devi Kids gaat zorgvuldig om met privacygegevensvan haar klanten, medewerkers en sollicitanten. Hierbij wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gelden de volgende bepalingen:

 

• Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

• Devi Kids heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

• Binnen Devi Kids is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is. Devi Kids heeft in het kader van de AVG de rol van verantwoordelijke en heeft een privacy aanspreekpunt ingesteld.

 

De gegevens van Devi Kids en het Privacy aanspreekpunt zijn:

Devi Kids BV

t.a.v. Privacy aanspreekpunt

Bernhardsingel 51

4811 SL Breda

KvK-nummer 63564130

Email devikids@outlook.com